Østrupgård Godsarkiv (Lunde hrd.), LAO
Skifteprotokol 1719-1807 8/1
Fol. 140

1792-10-24_ID500-skifte.jpg (45060 bytes)

Anno 1792 den 24 Oktober indfandt sig Skifteforvalteren S:T:H..: Krigsraad Schebye til Østrupgaard [FT1787-471,11-0001] med Fuldmægtig Henrich Larsen fra bemeldte Østrupgaard, udi Østrup Vejrmøllerhuis for at registrere og vurdere efter den i Gaar mod Aften ved Døden afgangne Fæster af Møllen Peder Jensen [#500] – Ved denne Forretning var nærværende den afdødes efterladte Enke Karen Anders Datter [#498] med Laugværge Ole Ibsen [#748] Gaardmand i Emmelef [FT1787-471,02-0110], og som vitterligheds og vurderings Mand Gaardmand Hans Pedersen i Østrup [FT1787-471,11-0091?] og Gaardmand Rasmus Madsen i Daugstrup [FT1787-471,11-0271] – I hvis overværelse af Enken blev erklæret, saa vidt hende bekiendt, at den afdødes Slægtninge var følgende: 1 Et Søskendebarn til den afdøde nemlig Peder Rasmussen af Marslef som vare død og for… at have efterladt sig tvende Børn, mens om disse vare døde eller hvor de opholde vides ikke - /2 I Tørresøe havde den afdøde en Moders Søster som var død og har efterladt sig en Søn som var Bosiddendes udi Baarsoe ved navn Hans Hansen, og flere eller nærmere Slægt havde den Afdøde ikke efter hans i Levende Live givne Forklaring – Dernæst blev med Registrerings og vurderings Forretningen begyndt som følger:

I den forreste Stue:

Et Fyrbord med Skab under " – 4 Mk - -
Tvende Bænker " – 1 – 8 –
Et ..væk " – 2 – 8 –
Osv
Summa Barnes Beløb 135 Rd 3 Mk 13 ß.

Besætning:

1 mørkebrun hæst 6 aar gl: 16 - - -
1 huvt ditto 18 aar 2 - - -
1 beslagen Vogn med Fadning 16 - - -
1 Ploug 2 - - -
1 fuuvbullet Grvv Harve " - 4 - -
Summa Besætning 36 Rdl 4 Mk

 

… forefandtes ikke … … til Indtægt at … , eyheller med… Enken at være noget skyldig til nogen uden hvad Herskabet havde tilgode.

Enken med Lavværgen erklærede dernæst, at være ansvarlig til alt det … og muvdevede, h… og at huvge fev at kunde faa udleveret til ruhvev … hvad køvn de til Mahling havde leveret til Møllen, og da saaledes ..j .. i Dag … art forrette blev dette Skifte udført .til en lovlig … og taxations Forretning var faldet, saavel over Husets som Besætningens Tilstand, som og over Mølleværkets beskaffenhed, hvis foretagelse derefter nærmere skal blive …. Bekiendtgjort -

Datum et …

Paa Skifteforvalterens vegne

H Larsen Enken Karen K:A:D:Anders Datter Som Laugværge Ole O:I:S Ibsen

Som Vitterligheds og Vurderings Mænd

Rasmus R:M:S: Madsen Hans H:P:S: Pedersen